Aurinkopaneelit ruskealla katolla, sininen taivas taustalla.

Usein kysytyt kysymykset

Ilmastoverkosto on yritysten ja yhdistysten ilmastotyön tueksi perustettu matalan kynnyksen yhteistyöverkosto, jonka jäsenet saavat tietoa, apua ja vertaistukea ilmastotyöhönsä.

Yritys, yhdistys tai yhteisö voi liittyä verkostoon määrittelemällä toiminnalleen yhden ilmastoteon, jolla pienennetään hiilijalanjälkeä.

Jo pohdinta siitä, haluaako yritys tai yhteisö lähteä mukaan verkostoon, antaa hyvän mahdollisuuden pysähtyä vastuullisuusasioiden äärelle. Kun tunnistetaan, mistä oman toiminnan päästöt syntyvät, on helpompi miettiä käytännön toimenpiteitä niiden vähentämiseksi ja pohtia, mitä toimenpiteet käytännössä vaativat.

Verkoston jäseneksi voivat liittyä toiminnan alkuvaiheessa yritykset ja yhteisöt, joiden toiminta sijoittuu Akaaseen, Punkalaitumelle, Pälkäneelle, Sastamalaan, Urjalaan tai Valkeakoskelle.

Yritykset ovat erilaisia, joten tavoitteetkin voivat olla erilaisia. Hyvä tavoite innostaa tarttumaan toimenpiteisiin ja ohjaa kohti kestävämpiä ratkaisuja.

Ilmastotavoitteet ja –toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi:

 • energiatehokkuuteen
 • uusiutuvan energian käyttöön
 • materiaalien tehokkaampaan käyttöön
 • kiertotalouteen
 • jätteiden vähentämiseen ja lajitteluun
 • uusiin innovaatioihin ja toimintamalleihin
 • kestävään rakentamiseen
 • hankintoihin
 • matkustamisen vähentämiseen
 • liikkumistapoihin
 • kuljetuksiin
 • tuotteen valmistusprosessiin.

Ilmastotavoitteet uusitaan vuosittain. Organisaatio voi myös asettaa pidemmän aikavälin tavoitteita, jolloin tavoitteen saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet pilkotaan vuositasolle.

Ilmastoverkosto kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa erilaisten sisältöjen äärelle. Tilaisuuksia järjestetään sekä etänä että livenä. Ilmastoverkosto järjestää webinaareja, työpajoja, ilmastoklinikoita ja yritysvierailuja. Jäsenet voivat valita tilaisuudet, joihin haluavat osallistua.

Ilmastoverkostolla vastataan yrittäjien toiveisiin saada tietoa ilmastoasioista, vertaistukea muilta yrittäjiltä ja näkyvyyttä omalle ilmastotyöllensä.

Verkoston jäsenet saavat ajankohtaista ja luotettavaa tietoa ilman, että heidän tarvitsee etsiä tietoa useasta eri lähteestä. Verkoston ympärillä olevat asiantuntijat voivat auttaa jäseniä esimerkiksi energiasäästökohteiden tunnistamisessa, hiilijalanjäljen laskemisessa, erilaisten vihreän siirtymän rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä, ilmastoviestinnässä sekä uusien yhteistyökumppaneiden löytämisessä.

Verkostossa jaetaan kokemuksia. Muiden tarinat ja esimerkit auttavat hahmottamaan millaisia ilmastotoimenpiteitä organisaatiot voivat tehdä. Verkosto kannustaa jäseniään ryhtymään toimenpiteisiin ja auttaa saavuttamaan tavoitteita.

Konkreettiset toimenpiteet ilmaston hyväksi ja niiden näkyväksi tekeminen voivat vahvistaa yrityksen kilpailukykyä. Ilmastoverkostoon kuuluvat jäsenet saavat ilmastotyöllensä näkyvyyttä verkostossa.

Jokainen ilmastoverkoston jäsenyritys saa käyttöönsä kumppanuustunnuksen, jota yritys voi hyödyntää viestinnässään. Kaikki yritykset ja ilmastotoimenpiteet on näkyvillä ilmastoverkoston sivuilla.

Ilmastoverkostoon kuuluminen on maksutonta.

Tekemällä ilmastotyötä yritykset voivat saavuttaa taloudellisia säästöjä, jotka tulevat esimerkiksi energiankulutuksen pienentyessä tai materiaalien tehokkaasta käytöstä.

Ilmastonmuutos haastaa yrityksiä ja yritykset, joissa on ympäristöosaamista voivat saavuttaa kilpailuetua ja kasvua. Vastuullinen liiketoiminta on tärkeä arvo monille yrityksille, mikä voi yrityksen omien toimenpiteiden lisäksi näkyä vaatimuksina yrityksen arvoketjulle.

Kuluttajat ovat entistä tietoisempia yrityksen vastuullisuuteen liittyvistä asioista, mikä näkyy esimerkiksi vastuullisena sijoittamisena ja harkittuina ostopäätöksinä.

Kunnat tarvitsevat hiilineutraaliustavoitteidensa saavuttamiseen yrityksiä, jotka voivat vaikuttaa ilmastoasioihin esimerkiksi innovaatioilla, toimintatapojen muutoksilla sekä arvoketjuyhteistyöllä, jolla tarkoitetaan tuotteen jalostumista raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi tai palvelun kehittymistä ideasta palvelukonseptiksi.

Kuntien rooli on tukea yrityksiä edistämällä toimintatapoja, teknologioita, tuotteita ja palveluita, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät liiketoiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Kunnat voivat tukea yrityksiä myös luomalla vastuullista innovaatiokulttuuria ja vakaata, ennustettavaa ja avointa toimintaympäristöä.

Tampereen seudun ilmastokumppanuusverkosto on suunnattu Tampereen kaupunkiseudun kahdeksassa kunnassa sijaitseville yrityksille.